Preskočiť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku

V Trnave dňa 01.03.2024

I. Základné ustanovenia

 1. Predávajúci je krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 52 285 758, zapísaná v Registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR (ďalej len ako “predávajúci”), kontaktný e-mail: info@krajzazitkov.sk . Predávajúci nie je platca DPH.
 2. Kupujúci je
  1. spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo
  2. podnikateľ – fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ak kupujúci uvedenie v objednávke svoje IČO, má sa za to, že ide o podnikateľa)

(ďalej len ako “kupujúci”).

Fyzická osoba môže byť kupujúcim len v prípade, ak je spôsobilá na právne úkony a staršia ako 18 rokov.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru a vstupeniek na podujatia špecifikované na webovejstránke https://www.obchod.krajzazitkov.sk (ďalej len ako „e-shop“) na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, t.j. zmluvy uzatvorenej výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný sa pred realizáciou objednávky oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa alebo súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky:
  1. právne vzťahy s kupujúcim – spotrebiteľom sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.) a, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.).
  2. právne vzťahy s kupujúcim – podnikateľom sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.).
 4. Na rozhodovanie o súdnych sporoch týkajúcich sa alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou uzatvorenou v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sú príslušné slovenské súdy.
 5. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky, týmto ustanovením nie sú dotknuté už existujúce práva a povinnosti kupujúcich.
 6. Kúpna zmluva zaniká realizáciou dodávky tovaru alebo podujatia, ak tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovujú inak.

II. Kúpna zmluva

 1. Objednávka je elektronicky návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, predmetom ktorého je nadobudnutie
  1. tovaru alebo 
  2. vstupenky, t.j. oprávnenia na vstup, na podujatie organizované predávajúcim (ďalej len ako „zážitok“)  

ktoré boli vložené do košíka v e-shope a uhradené prostredníctvom pokladne e-shopu za podmienok uvedených v e-shope (ďalej len ako „objednávka“). Objednávku zasiela kupujúci predávajúcemu prostredníctvom e-shopu vo forme vyplneného a odoslaného formulára.

 1. Objednávka obsahuje najmä špecifikáciu
  1. e-mailovej adresy kupujúceho,
  2. v prípade, ak ide o kúpu tovaru, i mena a priezviska kupujúceho a spôsobu doručenia, pokiaľ nejde o osobné prevzatie tovaru, i úplnej adresy doručenia,
  3. v prípade, ak ide o kúpu tovaru, nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej len ako “náklady súvisiace s dodaním tovaru”),
  4. sumarizáciu objednaného tovaru alebo vstupeniek a ich druhu a množstva,
  5. celkovej ceny vrátane DPH.
 2. Objednávku môže kupujúci realizovať len v prípade, ak akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky. 
 3. Objednávka je účinná až zaplatením kúpnej ceny, t.j. úspešným prebehnutím platobnej transakcie prostredníctvom platobného mechanizmu – Cardpay – VÚB platobná brána pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho zapojený do platobného mechanizmu – služby Cardpay – VÚB platobná brána. V prípade akýchkoľvek komplikácií s úspešným uskutočnením platby je potrebné kontaktovať predávajúceho, a to na e-mailovej adrese info@krajzazitkov.sk.
 4. Zmluvný vzťah – kúpna zmluva – medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po doručení platnej a účinnej (t.j. zaplatenej) objednávky predávajúcemu. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu zabezpečí a dodá objednaný tovar alebo vstupenky. 
 5. Bez zbytočného odkladu po úhrade kúpnej ceny doručí predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu
  1. v prípade tovaru – informáciu o názve, špecifikácii a počte tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o jeho cene, ďalej názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a tiež údaje o cene, podmienkach a spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje a elektronickú faktúru
  2. v prípade vstupenky – elektronickú vstupenku. Elektronická vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky zároveň aj ako daňový doklad o jej zakúpení. Elektronická vstupenka obsahuje špecifikáciu zážitku, na ktorom ja držiteľ vstupenky oprávnený sa zúčastniť (názov, termín, miesto konania), a tiež číslo, druh a cenu vstupenky. Každú vstupenku je možné použiť len raz.

III. Podmienky dodania tovaru a podmienky účasti na zážitkoch

 1. Zaslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky podmienky dodania tovaru (vrátane výšky kúpnej ceny a nákladov súvisiacich s dodaním tovaru) a tiež podmienky účasti  na zážitkoch (najmä bezpečnostné pokyny a pravidlá účasti na zážitku), ktoré sú uvedené na webovej stránke predávajúceho a e-shope.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť dostupnosť tovaru a vstupeniek za uvedené ceny na limitované množstvo tovaru a vstupeniek objednaného jednou objednávkou alebo na limitovaný počet objednávok.

IV. Doručovanie tovaru

 1. V prípade tovaru, je miestom dodania tovaru adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávke alebo prevádzka predávajúceho (tzv. osobný odber). Objednaný tovar je doručovaný v rámci územia EÚ. Náklady súvisiace s dodaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a sú účtované osobitne podľa platného cenníka predávajúceho v čase dodania.
 2. Lehota na dodanie tovaru je do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (t.j. pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho).
 3. Presný čas doručenia tovaru závisí od skladovej dostupnosti tovaru.
 4. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od predávajúceho alebo dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho, v prípade doručenia tovaru prostredníctvom dopravcu, dopravcu aj predávajúceho.

V.  Organizovanie zážitkov

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zážitky alebo zmeniť ich čas, termín alebo miesto ich konania a to najmä z dôvodu nepriaznivého počasia.
 2. Predávajúci je oprávnený upraviť obsah alebo okolnosti realizácie zážitku nezásadným spôsobom tak, aby bola zachovaná jeho podstata.  
 3. V prípade potreby zasiela predávajúci kupujúcemu informácie o priebehu a organizácii zážitku na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 4. Kupujúci je povinný o každej zmene svojej kontaktnej emailovej adresy informovať predávajúceho na ……… @krajzazitkov.sk.

VI. Odstúpenie kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy pri kúpe tovaru  

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo v prípade kúpy tovaru písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle predávajúcemu písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy posledný deň lehoty na odstúpenie. Ak kupujúci platne odstúpi od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia tohto bodu všeobecných obchodných podmienok, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vydať predávajúcemu všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Tovar musí  byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote, v akom bol kupujúcim prevzatý.
 2. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (najmä za opotrebovanie, poškodenie, stratu, zničenie tovaru), ktoré je spotrebiteľ povinný nahradiť. Toto zníženie hodnoty tovaru je povinný spotrebiteľ predávajúcemu kompenzovať, t.j. je povinný poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený započítať si svoje právo na náhradu škody na tovare s právom spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia tohto bodu všeobecných obchodných podmienok vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
 3. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.).
 6. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

VII. Odstúpenie kupujúceho – podnikateľa od zmluvy pri kúpe tovaru  

 1. Kupujúci – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.).

VIII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy o kúpe zážitku 

 1. Odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je kúpa vstupenky na zážitok nie je v zmysle zákona možné. 
 2. Zážitky sú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IX. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy o kúpe tovaru

 1. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, ak:
  a) sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva sa na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný bez zavinenia predávajúceho;

b) ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá (pričom táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase objednávky) a kupujúci neakceptuje návrh predávajúceho na novú kúpnu cenu;

c) ak pri uzatváraní kúpnej zmluvy došlo k zjavnej chybe v písaní alebo v počítaní, pričom táto chyba je všeobecne (s ohľadom na ceny tovaru na trhu, druhy tovaru na trhu a pod.) zrejmá.

X. Zrušenie zmluvy o kúpe zážitku

 1. Zmluva, ktorej predmetom je kúpa zážitku, sa ruší
  1. v prípade, ak dôjde  zo strany predávajúceho, alebo organizátora k zrušeniu zážitku (najmä z dôvodu nepriaznivého počasia) alebo 
  2. v prípade zmeny času alebo termínu realizácie zážitku uskutočnenej predávajúcim, alebo organizátorom.
 2. V prípade zrušenia zmluvy má kupujúci prednostne právo na kompenzáciu vo forme získania vstupenky na zážitok v inom termíne alebo vstupenky na iný zážitok v rovnakej cenovej kategórii. 

XI. Osobitné ustanovenie o predaji zážitkov

 1. Zážitky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný.
 2. Predávajúci a organizátor zážitkov si vyhradzujú právo
 1. odmietnuť osobe predať vstupenku na zážitok,
 2. odmietnuť osobe so zakúpenou vstupenkou účasť na zážitku, alebo
 3. vylúčiť osobu z účasti na zážitku

ak táto osoba zjavne nie je spôsobilá zážitok absolvovať, alebo nie je pre ňu vhodný, táto osoba narúša priebeh zážitku, ohrozuje ostatných účastníkov zážitku alebo ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu, omamných a iných psychotropných látok, alebo ak táto osoba v minulosti opakovane neprimeraným spôsobom narušovala priebeh zážitkov organizovaných predávajúcim.

XII. Reklamácia tovaru

 1. Ak má tovar vady, je kupujúci oprávnený tovar u kupujúceho v záručnej dobe reklamovať.
 2. Reklamovaný tovar musí byť doručený na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní o doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 3. Ak má tovar odstrániteľné vady, má kupujúci právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené.
 4. Ak má tovar neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, ak má tovar opätovne sa vyskytujúce odstrániteľné vady, alebo sa tovar pre väčší počet vád nemôže riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy s predávajúcim odstúpiť.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:

a. mechanickým poškodením tovaru,

b. používaním tovaru v nevhodných podmienkach,

c. neodborným zaobchádzaním,

d. nesprávnym ošetrovaním tovaru alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e. nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

f. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov tovaru,

g. úpravami vykonanými kupujúcim, resp. treťou osobou,

h. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

i. nesprávnym používaním tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto poškodení.

XIII. Záručná doba na tovar

 1. Pokiaľ nie je pre konkrétny tovar zákonom stanovená iná záručná doba, záručná doba na tovar je v prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej

a) so spotrebiteľom – 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim,

b) s podnikateľom – doba určená v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka záručnými podmienkami výrobcu.

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady spojeného s odovzdaním tovaru predávajúcemu do prevzatia opraveného tovaru kupujúcim, resp. uplynutia lehoty na prevzatie tovaru (t.j. doba vybavenia oprávnenej reklamácie), sa do záručnej doby nepočíta.
 2. Ak v rámci vybavenia reklamácie dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

XIV. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@krajzazitkov.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z.z.) (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

XV. Zodpovednosť za vznik škody

 1. Predávajúci v prípade vzniku zodpovednosti za škodu v súvislosti s kúpou tovaru je povinný nahradiť kupujúcemu skutočnú škodu, a to do výšky nepresahujúcej kúpnu cenu za tovar, v súvislosti s ktorým došlo k vzniku škody.

XVI. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle GDPR

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s príslušnou právnou úpravou (najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení niektorých zákonov) spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim v objednávke (t.j. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia, č. bankového účtu) na účely plnenia kúpnej zmluvy, pričom toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Poskytnutie uvedených osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 2. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu e-mail tiež na základe oprávneného záujmu predávajúceho na účely priameho marketingu. Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 3. Spracúvané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a adresa doručenia poskytuje predávajúci subjektu realizujúcemu dodanie tovaru, t.j. poskytujúcemu poštové alebo kuriérske služby.
 4. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
 5. Doba uchovávania osobných údajov je 3 roky.
 6. Kupujúci ako dotknutá osoba má
  a) právo požadovať od predávajúceho/prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú;
  b) právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
  c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  d) právo namietať spracúvanie osobných údajov;
  e) právo na prenosnosť osobných údajov;
  f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 7. Kupujúci ako dotknutá osoba je oprávnený uplatňovať svoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov žiadosťou adresovanou predávajúcemu ako prevádzkovateľovi na adresu zodpovednej osoby info@krajzazitkov.sk. Predávajúci ako prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť v lehote do 30 dní.
 8. Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu odhlásením z odberu newslettra.

XVII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 02.02.2023 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Doručovanie medzi zmluvnými stranami sa realizuje emailovou poštou alebo poštou. Právne úkony, ktoré majú za následok zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán musia byť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, realizované v listinnej podobe.
 3. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak kúpna zmluva bola uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestoroch predávajúceho (článok V.).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Stiahnite si Formulár na odstúpenie od zmluvy v PDF.

0
  0
  Váš nákup
  Váš košík je prázdnyNaspäť do obchodu